Płatne Usługi D-Link Assist Service (DAS)

Warunki dla użytkownika końcowego

Stan na: 7 marca 2019 r


Zawartość

 1. Wprowadzenie
 2. Zakres Usług
 3. Warunki świadczenia usług
 4. Zmiany
 5. Wykluczenie
 6. Zobowiązanie użytkownika końcowego do współpracy
 7. Usługi poza zakresem
 8. Termin realizacji Umowy
 9. Działanie Usług DAS
 10. Gwarancje i odpowiedzialność
 11. Własność intelektualna i poufność
 12. Rozdzielność
 13. Jurysdykcja
 14. Informacje o ochronie danych i prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsze warunki są warunkami realizacji usług wsparcia D-Link Assist („Usługi DAS”). Usługi DAS są dostępne w odniesieniu do produktów D-Link: a) zakupionych od autoryzowanych europejskich sprzedawców D-Link; (b) z ważnym numerem seryjnym D-Link; oraz (c) dla których istnieje ważny paragon lub dowód zakupu („Produkt D-Link”).
 
1.2. Usługi DAS można nabyć u autoryzowanych europejskich sprzedawców i dystrybutorów D-Link będących stronami trzecimi. Usługi DAS zapewniają szybką pomoc techniczną dla użytkowników końcowych, umożliwiając im ciągłość działania produktów D-Link objętych warunkami usług DAS. Użytkownicy końcowi kupujący usługi DAS podlegają niniejszym Warunkom i składając zamówienie na Usługi DAS użytkownicy końcowi zgadzają się na ich przestrzeganie.
 
1.3. W niniejszym dokumencie termin „D-Link” oznacza D-Link (Europa) Limited of First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Anglia, HA4 6QE (numer rejestracyjny 03062020), z numerem VAT GB 662 8807 06, każdą z jego spółek zależnych i/lub każdego sprzedawcę związanego umową z D-Link (Europe) Limited.
 
1.4. D-Link zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą obowiązywać po opublikowaniu na stronie internetowej D-Link http://www.eu.dlink.com/ lub po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej zmiany. Jeśli zakupili Państwo już usługi DAS, zastosowane będą warunki, które obowiązywały w momencie zakupu. Powinni Państwo zachować kopię tych warunków. 

2. Zakres Usług

2.1. Usługi DAS mają na celu przywrócenie funkcjonalności wadliwych produktów D-Link za pomocą metody wybranej przez D-Link oraz w określonym czasie. Można to osiągnąć poprzez wymianę produktu, zdalną aktualizację oprogramowania i, w stosownych przypadkach, zapewnienie zdalnego dostępu do produktu objętego serwisem D-Link w sieci użytkownika końcowego. Usługi DAS nie obejmują ponownej instalacji konfiguracji klienta końcowego.
 
2.2. Usługi DAS są udostępniane za pośrednictwem Pakietu („Pakiet Usług DAS”). Usługi DAS zawarte w pakiecie usług DAS różnią się pod względem: 

2.2.1. Czasu reakcji wskazanego w zakupionym konkretnym pakiecie usług DAS; oraz
 
2.2.2. Produktów D-Link objętych umową serwisową wydaną wraz z Pakietem Usług DAS („Umowa o świadczenie Usług DAS”).

2.3. Usługi DAS mają zastosowanie wyłącznie do Produktów D-Link, które są używane wyłącznie w Europie (lista krajów europejskich objętych usługami DAS znajduje się w sekcji 2.12 poniżej). Takie produkty D-Link muszą być zarejestrowane w D-Link i będą wymienione w umowie usług DAS wydanej przez D-Link.
 
2.4. W zależności od wady technicznej produktu D-Link, Usługi DAS mogą obejmować dowolne z następujących usług, zgodnie z wyłączną decyzją działu obsługi klienta D-Link: zdalna diagnoza, usuwanie błędów, aktualizacja zalecanego oprogramowania lub wymiana produktu dla produktów objętych umową serwisową.
 
2.5. Użytkownicy końcowi mogą korzystać z usług DAS w odniesieniu do kwalifikujących się produktów D-Link, które uznano za „produkty wybrakowane” (zgodnie z definicją zawartą w Polityce autoryzacji zwrotu wymienianych materiałów D-Link). D-Link nie gwarantuje zastąpienia produktów D-Link, które są wybrakowane, nowymi produktami D-Link, ale może zastąpić wybrakowane Produkty D-Link odnowionymi Produktami D-Link, zgodnie z Usługami DAS.
 
2.6. Od momentu wysłania potwierdzenia i Umowy o świadczenie Usług DAS do użytkownika końcowego oraz w ramach ograniczeń, o których mowa w sekcji 2.3, D-Link powinien w ciągu dwóch (2) dni roboczych w pełni zarejestrować i skonfigurować użytkownika końcowego w systemie Usług DAS. Dopiero od takiego momentu użytkownik końcowy może skorzystać z Usług DAS lub zażądać wsparcia i/lub usługi zawartej w Usługach DAS.
 
2.7. Użytkownicy końcowi zgłaszają wszystkie żądania usług DAS centralnie w D-Link za pośrednictwem internetowego portalu serwisowego lub kontaktując się z działem obsługi klienta D-Link.
 
2.8. Usługi DAS są dostępne dziewięć (9) godzin dziennie, pięć (5) dni w tygodniu, z czasem reakcji serwisowej wynoszącym cztery (4) godziny, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 2.9. D-Link wyśle i dostarczy zamienniki wadliwych produktów D-Link zgodnie z protokołowanymi raportami połączeń dostarczonymi przez dział obsługi klienta D-Link. Usługa dostawy jest dostępna w normalnych godzinach pracy od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
2.9. Użytkownicy końcowi z Pakietami Usług DAS, które obejmują 4-godzinny czas na reakcję i udzielenie wsparcia, mogą oczekiwać, że następujące procesy wejdą w życie z chwilą, gdy zgłoszona zostanie wada produktu D-Link w czasie określonym w sekcji 2.8 powyżej:

2.9.1. D-Link zapewni, że usterka zostanie zidentyfikowana, a najlepszy wynik zostanie osiągnięty za pośrednictwem działu obsługi klienta D-Link. Dział obsługi klienta D-Link będzie musiał komunikować się z osobą kompetentną pod względem technicznym w lokalizacji użytkownika końcowego. Po otrzymaniu instrukcji od portalu serwisowego D-Link i wpisaniu danych osoby technicznie kompetentnej w lokalizacji użytkownika końcowego, zespół obsługi klienta D-Link będzie dążył do ukończenia identyfikacji awarii w ciągu 1 godziny.
 
2.9.2. 4-godzinny czas reakcji zostanie uznany za rozpoczęty po zdiagnozowaniu usterki przez zespół obsługi klienta D-Link lub po 1 godzinie od pierwszego zgłoszenia awarii przez użytkownika końcowego za pośrednictwem portalu serwisowego D-Link, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.9.3. Jeśli wymagana jest wymiana, produkt zastępczy zostanie wysłany do lokalizacji określonej przez użytkownika końcowego w momencie aktywacji. Jeśli diagnoza wskaże, że usterka dotyczy oprogramowania sprzętowego, zaktualizowane oprogramowanie zostanie dostarczone poprzez udostępnienie go na serwerze FTP D-Link lub poprzez wysłanie go do użytkownika końcowego za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany przez użytkownika końcowego w czasie rejestracji.

2.10. Jeśli produkt D-Link objęty umową o Usługi DAS ulegnie awarii, a usunięcie usterki zdalnie nie jest możliwe, należy podjąć natychmiastowe środki w celu wysłania sprzętu na wymianę do miejsca określonego przez użytkownika końcowego w momencie aktywacji w ramach uzgodnionego w umowie czasu reakcji po zażądaniu Usług DAS.
 
2.11. Użytkownicy końcowi mogą również zapłacić za przedłużenie standardowego okresu gwarancji na produkty D-Link o trzy lata za pośrednictwem Usług DAS. To przedłużenie standardowego okresu gwarancyjnego dla produktów D-Link nie obejmuje opisanego powyżej wsparcia. 
 
2.12. D-Link nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników końcowych za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie Usług DAS, które powstało z powodu okoliczności, co do których nie można racjonalnie oczekiwać, że uda się je kontrolować (co obejmuje zdarzenia losowe, eksplozję, powódź, burzę, pożar lub wypadek, wojnę lub zagrożenie wybuchem wojny, sabotaż, powstanie, niepokoje społeczne lub zajęcia mienia, ustawy, ograniczenia, przepisy, przepisy wykonawcze, zakazy lub środki jakiegokolwiek rodzaju ze strony władz rządowych, parlamentarnych lub lokalnych, przepisy lub embargo na import lub eksport, strajki, lockouty lub inne spory pracownicze lub związkowe (angażujące personel D-Link lub osoby trzeciej), trudności w uzyskaniu surowców, pracowników, paliwa, części lub maszyn lub awarie maszyn, albo przerwaniu lub awarii Internetu lub jakiejkolwiek sieci, telekomunikacji, dostaw lub infrastruktury energetycznej lub jakiegokolwiek dostawcy dowolnego z powyższych).W takich okolicznościach D-Link może zażądać odpowiedniego przesunięcia terminów realizacji Usług DAS i uzasadnionego czasu na ponowne uruchomienie. D-Link poinformuje użytkownika końcowego na piśmie niezwłocznie o oczekiwanym czasie zawieszenia i zamierzonej procedurze przywrócenia po zakończeniu zdarzenia powodującego pogorszenie usługi.
 
2.13. Usługi DAS są dostępne tylko w Europie i są ograniczone do następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Watykan. Usługi DAS mogą nie być dostępne na niektórych obszarach w tych krajach, takich jak wyspy, odległe regiony górskie, a także w innych regionach, obszarach lub budynkach, które są ogólnie trudno dostępne (zobacz www.dlink.com/support lub zadzwoń do lokalnego oddziału D-Link, aby uzyskać dodatkowe informacje). Użytkownik końcowy musi określić, czy D-Link może wykonać usługę w danym obszarze lub regionie przed zakupem Usług DAS.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Stosunek umowny między użytkownikiem końcowym a D-Link opiera się na następujących dokumentach:

3.1.1. Niniejszych Warunkach; oraz
 
3.1.2. Umowie o świadczenie Usług DAS, przesłanej drogą elektroniczną przez D-Link w momencie aktywacji Pakietu Usług DAS, w którym wymieniono dokładny sprzęt z numerami seryjnymi i lokalizacją, które D-Link ma obsługiwać w ramach zakupionego Pakietu Usług DAS.

3.2. Gdy produkty D-Link są nabywane ze źródeł innych niż D-Link, taki zakup stanowi odrębną umowę między dwiema umawiającymi się stronami, która nie ma wpływu na niniejsze Warunki.
 
3.3. Usługi DAS są świadczone wyłącznie dla zarejestrowanych Produktów D-Link, w lokalizacji użytkownika końcowego wskazanej w dokumentacji rejestracyjnym, z wyjątkiem okoliczności określonych w punkcie 4 niniejszych Warunków.
 
3.4. Wszystkie Pakiety Usług DAS muszą zostać aktywowane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty zakupu, w przeciwnym razie pakiet serwisowy wygaśnie i stanie się nieważny. Pakiety Usług DAS można aktywować tylko w odniesieniu do Produktów D-Link zakupionych w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu (90) dni. Rejestracja produktów D-Link i aktywacja pakietów serwisowych DAS musi zostać zakończona za pośrednictwem portalu serwisowego D-Link.
 
3.5. Pakiety Usług DAS można nabyć na trzy (3) lub pięć (5) lat. Pakiety Usług DAS ważne trzy (3) lata można odnowić na kolejne trzy (3) lata, zgodnie z sekcją 3.6 poniżej. Maksymalny okres ważności Pakietu Usług DAS wynosi sześć (6) lat od daty wystawienia faktury zakupu powiązanych Produktów D-Link.
 
3.6. Pakiet Usług DAS ważny trzy (3) lata może zostać odnowiony w okresie rozpoczynającym się trzy (3) miesiące przed końcem ważności obowiązującego Pakietu, do końca pierwszego miesiąca po wygaśnięciu początkowego okresu obowiązywania Pakietu Usług DAS. Jeśli użytkownik końcowy nie odnowi pakietu w tym okresie, zakłada się, że użytkownik końcowy zdecydował się nie odnawiać umowy o Usługi DAS.

4. Zmiany

4.1. Umowa elektroniczna o świadczenie Usług DAS (która stanowi część niniejszych Warunków zgodnie z sekcją 3.1.2), określa sprzęt, oprogramowanie i odpowiednie lokalizacje D-Link, dla których D-Link zapewni Usługi DAS.
 
4.2. Jeśli użytkownik końcowy chce obsługiwać sprzęt wymieniony w Umowie o świadczenie Usług DAS z innej lokalizacji, musi o tym poinformować D-Link z wyprzedzeniem, na piśmie i co najmniej trzydzieści (30) dni roboczych przed tym faktem. Jednak takie zawiadomienie o zmianie nie będzie uważane za zaakceptowane przez D-Link, dopóki nie zostanie potwierdzone przez D-Link na piśmie i przekazane użytkownikowi końcowemu. Pisemna komunikacja w odniesieniu do tej klauzuli może być przekazywana poprzez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną lub kurierską.
 
4.3. Użytkownik końcowy ponosi wszelkie wydatki i koszty następcze w związku ze zmianą lokalizacji.
 
4.4. W odniesieniu do zmian lokalizacji przekazanych przez użytkownika końcowego, D-Link będzie uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług  DAS, jeśli nowa lokalizacja urządzenia lub oprogramowania nie będzie osiągalna w ramach gwarantowanego czasu reakcji Usług DAS.
 
4.5. Jeżeli nastąpi zmiana własności produktów objętych umową o świadczenie usług DAS inna niż poprzez przejęcie poprzez zgodny z prawem zakup lub przejęcie firmy lub działalności użytkownika końcowego, Umowa o świadczenie Usług  DAS stanie się natychmiast nieważna.

5. Wykluczenie

5.1. Następujące usługi zostają wykluczone z Usług DAS: 

5.1.1. Dowolny Produkt D-Link, który nie jest zarejestrowany w aktywowanym Pakiecie Usług DAS;
 
5.1.2. Środki mające na celu usunięcie usterek lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub innego niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem;
 
5.1.3. Analiza i usuwanie błędów spowodowanych przez zainstalowany sprzęt, który nie jest objęty Umową o świadczenie Usług ;
 
5.1.4. Błędy spowodowane nieprawidłowymi naprawami dokonanymi przez osoby nieupoważnione przez D-Link lub szkody wyrządzone przez jakąkolwiek osobę w dziale IT/TC użytkownika końcowego. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do wszelkich modyfikacji i zmian sprzętu/oprogramowania, próby napraw i niewłaściwe czyszczenie; 
 
5.1.5. Uszkodzenia i/lub usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak nieprawidłowy restart po przerwie w zasileniu lub umyślne uszkodzenie mienia;
 
5.1.6. Uszkodzenia i/lub usterki spowodowane przez nietypowe obciążenia fizyczne, chemiczne, elektryczne lub termiczne;
 
5.1.7. Uszkodzenia i/lub usterki powiązane z instalacjami, urządzeniami lub akcesoriami nieobjętymi Umową o świadczenie Usług;
 
5.1.8. Usługa dla Produktów D-Link, których lokalizacja została zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia D-Link i bez pisemnej akceptacji zmiany lokalizacji przez D-Link (patrz Rozdział 4 niniejszych Warunków);
 
5.1.9. Montaż i usuwanie rozszerzeń, akcesoriów, opcji i/lub dodatkowego wyposażenia, jak również materiałów eksploatacyjnych (takich jak baterie, nośniki danych itp.)
 
5.1.10. Ponowna instalacja konfiguracji własnych klienta końcowego.
 
5.1.11. Ponowne wprowadzenie lub odzyskanie utraconych danych użytkowników końcowych. Użytkownik końcowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie dane użytkownika końcowego są zabezpieczone i wykonana została kopia zapasowa przed realizacją Usługi DAS.
 
5.1.12. Awarie Produktu D-Link, które występują przed zakupem Pakietu Usług DAS.
 
5.1.13. Produkty D-Link zostały zakupione ponad dziewięćdziesiąt (90) dni przed rozpoczęciem umowy o świadczenie usług DAS; oraz
 
5.1.14. Pakiety Usług DAS uaktywniły się ponad sześćdziesiąt (60) dni po zakupie.
 
5.1.15. Jeśli zostanie stwierdzone podczas lub po wymianie D-Link, że usterka została spowodowana przez jeden z wyżej wymienionych problemów, użytkownik końcowy będzie zobowiązany do zapłaty D-Link odpowiedniej opłaty w oparciu o standardowe stawki, czas i koszty materiałowe, nawet jeśli D-Link nie wykona takiej pracy.

6. Zobowiązanie użytkownika końcowego do współpracy

6.1. Użytkownicy końcowi wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości od firmy D-Link za pośrednictwem, między innymi, komunikacji elektronicznej, papierowej i innych metod, związanych z ich Umową o świadczenie Usług lub zakupionymi Produktami D-Link. Użytkownik końcowy ma prawo do usunięcia lub dookreślenia otrzymanych wiadomości, ale w ten sposób akceptuje fakt, że pewne poziomy usług w ramach Umowy o świadczenie Usług DAS mogą zostać utracone lub poważnie ograniczone. 
 
6.2. Na żądanie D-Link użytkownik końcowy przydziela osobę odpowiedzialną jako osobę kontaktową do telefonów dotyczących wsparcia w ramach Usług DAS, niezależnie od tego, czy dotyczą one zgłoszeń serwisowych, czy innych kwestii.
 
6.3. Użytkownik końcowy powinien wyznaczyć odpowiednio przeszkolony personel do używania i utrzymywania Produktów D-Link, które są objęte Usługami DAS.
 
6.4. Użytkownik końcowy podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione środki w celu ułatwienia identyfikacji błędów w Produktach D-Link i ich przyczyny. Użytkownik końcowy powiadomi D-Link o wszelkich wadach objętych Umową o świadczenie Usług niezwłocznie lub tak szybko, jak to będzie możliwe po wykryciu takiej usterki. Użytkownik końcowy dostarczy D-Link szczegółowy opis błędu i będzie współpracował przy kolejnych prośbach o udzielenie informacji przez D-Link, aby uzyskać pełne Informacje.
 
6.5. Jeśli wykonanie Usług DAS wymaga zdalnej diagnozy ze strony D-Link w powiązaniu z danymi Produktami D-Link, użytkownik końcowy powinien zapewniać, na swój koszt, personel, konieczne zaplecze techniczne i organizacyjne dla dokonania takiej zdalnej diagnozy.
 
6.6. Jeśli konieczne jest zaimplementowanie innego oprogramowania na dowolnym zamiennym Produkcie D-Link, takie oprogramowanie będzie udostępnione na serwerze FTP/stronie internetowej D-Link lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika końcowego w momencie rejestracji. Użytkownik końcowy zapewni pracowników, techniczną i organizacyjną infrastrukturę niezbędną dla odbioru takiego oprogramowania i dla natychmiastowego wdrożenia go w produktach D-Link.
 
6.7. Użytkownik końcowy zobowiązuje się do przetestowania funkcjonalności produktów D-Link, których to dotyczy, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, przed złożeniem prośby o interwencję serwisową i zgłoszeniem do D-Link. Jeśli po dostarczeniu produktu zastępczego zostanie przeprowadzony test funkcjonalny produktu zwróconego przez użytkownika końcowego, który wykaże, że produkt działa zgodnie ze standardową specyfikacją D-Link, D-Link zastrzega sobie prawo do udokumentowania kosztów poniesionych w związku z świadczoną usługą wymiany i do wystawienia faktury na takie koszty użytkownikowi końcowemu.
 
6.8. Zamienne jednostki dostarczane w ramach Umowy o świadczenie Usług  DAS będą nowymi lub odnowionymi produktami D-Link, równoważnymi nowym pod względem wydajności. Wszelkie wymienione części lub produkty D-Link stają się własnością D-Link w momencie wymiany i muszą zostać zwrócone do D-Link lub autoryzowanego partnera serwisowego D-Link. D-Link może obciążyć użytkownika końcowego ceną katalogową części zamiennych lub Produktów D-Link, które nie zostaną zwrócone zgodnie z wymaganiami.

7. Usługi poza zakresem

7.1. Usługi świadczone poza zakresem Umowy o świadczenie Usług  DAS, a także dodatkowe koszty personelu, podróży, zakwaterowania i materiałów, będą zafakturowane niezależnie od ceny zakupu Pakietu Usług DAS zgodnie ze stawkami, jakie obowiązują w tym czasie. 
 
7.2. Jeśli D-Link musi powrócić do lokalizacji użytkownika końcowego z powodu niedostępności koniecznego personelu użytkownika końcowego albo niechęci lub niezdolności do korzystania z Usług DAS jak wskazano w sekcji 6 Warunków, D-Link lub jego upoważniony partner serwisowy wystawi fakturę odbiorcy za wszelkie dodatkowe koszty, niezależnie od Pakietu Usług DAS, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wysokościami kosztów administracyjnych i kurierskich. 

8. Termin realizacji Umowy

8.1. Niniejsze Warunki obowiązują przez czas obowiązywania Pakietu Usług DAS dla użytkowników końcowych (jak określono w sekcji 3.5 i 3.6).
 
8.2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług DAS na piśmie, z okresem wypowiedzenia wynoszącym (30) dni roboczych, jeżeli:

8.2.1. druga strona znacząco narusza jakikolwiek zapis niniejszych Warunków i nie jest możliwe naprawienie tego naruszenia;
 
8.2.2. druga strona znacząco narusza jakikolwiek zapis niniejszych Warunków (co w przypadku użytkownika końcowego obejmuje brak zapłaty zafakturowanej kwoty, która jest należna i wymagalna) i możliwe jest naprawienie tego naruszenia, ale druga strona nie uczyniła tego w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego żądania naprawienia;
 
8.2.3. druga strona staje się niewypłacalna, zawiera układ z wierzycielami, został wyznaczony syndyk lub zarządca w odniesieniu do jej przedsiębiorstwa albo całości lub znaczącej część jej majątku, albo zostało wydane postanowienie, albo została podjęta skuteczna uchwała dotycząca wprowadzenia dla niej zarządu, zarządu komisarycznego, upadłości, likwidacji, lub innego podobnego procesu, lub strona ta doświadcza trudności, egzekucji lub innej procedury nakładanej lub egzekwowanej w stosunku do całości lub znacznej części jej aktywów (która nie została zaspokojona, spłacona, wycofywana lub usunięta w przeciągu 28 dni), lub podlega jakiemukolwiek postępowaniu, które jest równoważne lub zasadniczo podobne do któregokolwiek z powyższych w ramach jakiejkolwiek jurysdykcji, albo przestaje prowadzić działalność lub istnieje groźba, że tak zrobi; lub

8.2.4. druga strona opóźnia wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na mocy sekcji 2.11 przez okres 60 dni lub dłużej.
 
8.3. D-Link może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług DAS, przekazując użytkownikowi końcowemu pisemne powiadomienie z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni roboczych, jeśli użytkownik końcowy stale lub wielokrotnie narusza któreś ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków (niezależnie od tego, czy naruszane jest to samo zobowiązanie i czy te naruszenia zostały usunięte).
 
8.4. Jeśli D-Link wypowie umowę o świadczenie Usług DAS z ważnej przyczyny lub jeśli użytkownik końcowy wypowie umowę o świadczenie Usług DAS przed upływem uzgodnionego minimalnego okresu obowiązywania, D-Link nie ma obowiązku zwrotu kosztów jakiejkolwiek części Pakietu Usług DAS.

9. Działanie Usług DAS

9.1. Jeśli użytkownik końcowy zidentyfikuje usterkę w produkcie D-Link objętym Umową o świadczenie Usług, zgłasza problem do odpowiedniego zespołu obsługi klienta D-Link lub rejestruje problem za pośrednictwem portalu serwisowego D-Link. Od tego momentu D-Link podejmuje niezbędne kroki, aby usunąć wadę zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 
9.2. Jeśli konieczna jest wymiana sprzętu D-Link, zespół obsługi klienta D-Link wyśle produkt zastępczy po zidentyfikowaniu wady sprzętowej. Od tego momentu rozpoczyna swój bieg czas reakcji określony w Umowie o świadczenie Usług DAS (zob. sekcja 2.9 powyżej). Zamienny Produkt D-Link zostanie dostarczony do lokalizacji określonej przez użytkownika końcowego w Umowie o świadczenie Usług DAS. Oprogramowanie produktu D-Link jest dostarczane poprzez udostępnienie go na serwerze FTP D-Link lub poprzez przesłanie go do użytkownika końcowego pocztą elektroniczną na adres e-mail określony przez użytkownika końcowego w momencie rejestracji. D-Link podejmie próbę dostarczenia użytkownikowi końcowemu produktu D-Link o podobnych parametrach konstrukcyjnych i operacyjnych. D-Link zastrzega sobie jednak prawo do dostarczenia użytkownikowi końcowemu urządzenia identycznego pod względem istotnych parametrów technicznych, nawet jeśli może to być produkt innej klasy lub projektu. 
 
9.3. D-Link pokryje koszty wysyłki urządzenia zastępczego do lokalizacji użytkownika końcowego określonej w Umowie o świadczenie Usług DAS.
 
9.4. Po wygaśnięciu okresu przydatności do użytku Produktów D-Link objętych serwisem (koniec użyteczności), podczas gdy Umowa o świadczenie Usług DAS nadal obowiązuje, D-Link zastrzega sobie również prawo do dostarczania lub używania zastępczych urządzeń D-Link i/lub oprogramowania o identycznej jakości funkcjonalnej.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

10.1. Cały proces wymiany sprzętu zostanie zakończony w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług DAS. Produkty D-Link wymienione w ramach niniejszej umowy serwisowej będą nadal podlegały pierwotnemu okresowi serwisowemu, tj. wymiana na nowe lub odnowione urządzenie nie przedłuża okresu serwisowego.
 
10.2. D-Link nie jest zobowiązany do wymiany sprzętu D-Link, jeśli usterka jest spowodowana (a) obsługą lub obchodzeniem się z Produktem D-Link, które nie jest zgodny z pisemnymi wymaganiami D-Link dostarczonymi wraz z pierwotnym zakupem, (b) tym, że użytkownik końcowy lub inna strona trzecia, czy to w imieniu użytkownika końcowego, czy nie, dokonała zmian w Produkcie D-Link bez uprzedniej zgody D-Link, (c) podłączeniem urządzenia objętego umową serwisową do innych urządzeń za pomocą interfejsu, który nie spełnia specyfikacji lub nie spełnia warunków użytkowania lub łączności, (d) lub zmian dokonanych przez stronę trzecią, która nie została upoważniona przez D-Link do tego celu.

10.3. Po powiadomieniu o usterce, zgodnie z sekcją 9.1 powyżej, D-Link rozpoczyna proces rozwiązywania problemów za pośrednictwem swojego personelu technicznego i zapewnia użytkownikowi końcowemu pomoc w usunięciu usterek. Użytkownik końcowy będzie stosował się do takich zaleceń w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia podobnej usterki i zminimalizowania konieczności wysyłania produktu zastępczego do lokalizacji użytkownika końcowego. 
 
10.4. Proces wymiany lub instalacji oprogramowania D-Link zostanie zakończony w okresie obowiązywania zakupionego Pakietu Usług DAS. Oprogramowanie wymienione w ramach Pakietu Usług DAS nadal podlega pierwotnemu okresowi serwisowemu tam określonemu, tj. wymiana na nowe oprogramowanie nie spowoduje przedłużenia okresu serwisowego.
 
10.5. D-Link nie ma obowiązku korygowania błędów oprogramowania, jeśli są one spowodowane: (a) nieprzestrzeganiem przez użytkownika końcowego warunków odpowiedniej licencji na oprogramowanie D-Link, (b) integracją z innym oprogramowaniem lub sprzętem bez uprzedniej zgody D-Link, (c) nieprawidłową obsługą oprogramowania przez użytkownika końcowego i/lub niezgodną z instrukcją obsługi producenta, (d) interwencją strony trzeciej, która nie została upoważniona do tego przez D-Link, (e) lub zmianami w oprogramowaniu, które nie zostały zatwierdzone przez D-Link.

10.6. Zapisy pozostałe
 
10.6.1. Wszelkie wady lub błędy, które wystąpią w okresie gwarancyjnym, są usuwane przez D-Link. Nie ma gwarancji w zakresie, w jakim sam użytkownik końcowy modyfikuje produkt D-Link lub powoduje, że strona trzecia modyfikuje Produkt D-Link, jeśli nie można wykluczyć, że takie modyfikacje spowodowały wadę.
 
10.6.2. Prowadzona przez użytkownika końcowego lub usługodawcę zatrudnionego przez użytkownika końcowego konserwacja, wprowadzane zmiany lub dane użytkownika spowoduje utratę roszczeń gwarancyjnych i ochrony serwisowej, jeśli takie działania są przyczyną awarii produktu lub oprogramowania. 

10.7. D-Link i jego przedstawiciele dołożą wszelkich starań, aby dostarczyć produkt zastępczy do siedziby użytkownika końcowego w celu wykonania prac serwisowych zgodnie z postanowieniami zakupionej Usługi DAS. W zakres niniejszych Warunków nie wchodzi postanowienie, że niezajęcie się zgłoszeniem, bez względu na powód, daje prawo do jakichkolwiek roszczeń przeciwko D-Link lub jego przedstawicielom. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadne dorozumiane warunki, gwarancje lub inne warunki, w tym wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości lub przydatności do jakiegokolwiek celu, nie będą miały zastosowania do Produktów D-Link lub do jakichkolwiek elementów dostarczonych lub udostępnionych przez D- Link na podstawie Umowy o świadczenie Usług  DAS lub niniejszych Warunków.
 
10.8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności D-Links: (a) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem; (b) za nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub za inne oszustwo lub zaniechanie; (c) za naruszenie jakiegokolwiek ustawowego terminu dotyczącego własności Produktów D-Link; (d) zgodnie z częścią I ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub (e) w przypadku jakiegokolwiek innego rodzaju odpowiedzialności, którego nie można zgodnie z prawem wyłączyć lub ograniczyć.

10.9. Z zastrzeżeniem punktu 10.7, D-Link nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, czy to w ramach odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym w wyniku zaniedbania), za naruszenie obowiązku ustawowego, odpowiedzialności odszkodowawczej lub na innej podstawie, za: (a) utratę zysku; (b) utratę sprzedaży, obrotów, przychodów lub działalności; (c) utratę klientów lub umów; (d) utratę lub uszkodzenie reputacji lub wartości firmy; (e) utratę możliwości; (f) utratę przewidywanych oszczędności; (g) utratę lub marnowanie czasu pracy kadry kierowniczej lub innego personelu; lub (h) straty pośrednie, specjalne lub wynikowe; wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Umową o świadczenie Usług, niezależnie od tego, czy taka strata dała się przewidzieć lub czy D-Link został poinformowany o możliwości jej wystąpienia.
 
10.10. Z zastrzeżeniem sekcji 10.9, D-Link czy to w ramach odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym w wyniku zaniedbania), za naruszenie obowiązku ustawowego, odpowiedzialności odszkodowawczej lub na innej podstawie, za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub odpowiedzialność poniesione lub powstałe w wyniku:

10.10.1. korzystania z jakiegokolwiek Produktu D-Link w celu niezgodnym z przeznaczeniem;
 
10.10.2. jakiejkolwiek adaptacji, modyfikacji lub naprawy Produktu D-Link, integracji lub połączenia z jakimkolwiek innym produktem lub materiałem niedostarczonym przez D-Link, w każdym przypadku przez osobę inną niż D-Link lub bez wyraźnej pisemnej zgody D-Link;
 
10.10.3. wszelkich usterek powstałych w Produkcie D-Link w wyniku normalnego zużycia lub niewłaściwego użycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania ze strony innych osób niż D-Link lub nienormalnych warunków przechowywania lub pracy;

10.10.4. zgodności D-Link z jakimkolwiek projektem, specyfikacją lub instrukcjami dostarczonymi przez użytkownika końcowego lub w jego imieniu; i/lub
 
10.10.5. wszelkich materiałów dostarczonych przez lub w imieniu użytkownika końcowego.

10.11. Z zastrzeżeniem pkt. 10.8 i 10.9, całkowita odpowiedzialność D-Link wobec użytkowników końcowych wynikająca z niniejszych Warunków lub z nimi związana lub z Umową o świadczenie Usług  lub jej przedmiotem oraz ze wszystkim, co zrobiła lub czego nie zrobił w związku z tym, czy to w ramach odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym w wyniku zaniedbania), za naruszenie obowiązku ustawowego, odpowiedzialności odszkodowawczej lub na innej podstawie, będzie ograniczona, łącznie dla wszystkich roszczeń, do wszystkich należności (zapłaconych lub jeszcze nie zapłaconych) przez użytkownika końcowego w ramach Umowy o świadczenie Usług  DAS.

10.12. Powyższe zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczenia dotyczące odpowiedzialności podlegają przepisom obowiązującym w kraju, w którym Produkt DAS użytkownika końcowego został zakupiony.

11. Własność intelektualna i poufność

11.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktów D-Link, ich projekt, produkcja, etykiety i opakowania są zastrzeżone dla D-Link lub jego licencjodawców. Użytkownicy końcowi nie mogą usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych napisów dotyczących praw własności intelektualnej ani oznaczeń zawartych przez D-Link na Produktach D-Link, ich etykietach lub opakowaniu.
 
11.2. Użytkownicy końcowi zobowiązują się nie powielać ani nie dokonywać niezależnych zmian w produktach D-Link bez wyraźnej i pisemnej zgody D-Link. Użytkownik końcowy zabezpiecza D-Link przed wszelkimi stratami i zobowiązaniami powstałymi lub poniesionych przez D-Link w wyniku jakichkolwiek roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich wynikających z używania, posiadania, powielania lub wprowadzania niezależnych zmian w formie lub specyfikacji Produktu D-Link przez użytkownika końcowego.
 
11.3. Użytkownicy końcowi będą zachowywać i chronić wszystkie informacje poufne i wrażliwe informacje handlowe dotyczące D-Link, jego działalności i Produktów D-Link (w tym, między innymi, cenników), niezależnie od tego, czy zostały one ujawnione lub uzyskane przez użytkownika końcowego, w formie ustnej lub pisemnej, i czy zostały wyraźnie określone jako poufne lub oznaczone jako takie.
 
11.4. Zarówno D-Link, jak i użytkownik końcowy wyrażają zgodę na zachowanie w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony i nie wykorzystywanie lub udostępnianie osobom trzecim takich informacji przez okres obowiązywania i po wygaśnięciu umowy bez pisemnej zgody drugiej strony. Spółki zależne lub spółki powiązane z daną stroną umowy nie będą uważane za strony trzecie w kontekście niniejszej umowy.
 
11.5. Sekcja 11.4 nie ma zastosowania do informacji, które w momencie otrzymania były już znane, zostały opublikowane bez naruszania zobowiązań do zachowania poufności lub przekazywane zgodnie z przepisami ustawowymi o ujawnianiu informacji. W przypadku przekazania informacji w tym ostatnim przypadku, D-Link niezwłocznie informuje użytkownika końcowego na piśmie.

12. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieskuteczne lub nieważne, ważność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona. Strony zastąpią takie nieskuteczne postanowienie powiązanym zapisem, który będzie możliwie najbardziej zbliżony do ekonomicznego celu takiego nieskutecznego zapisu, i na który by się zgodziły, gdyby wiedziały o nieskuteczności tego przepisu.

13. Jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w kraju, w którym Usługi DAS są nabywane w związku z jakimkolwiek sporem, ale D-Link jest również uprawniony do złożenia wniosku do dowolnego sądu na całym świecie o wydanie nakazu sądowego lub inne środki zaradcze w celu ochrony lub wyegzekwowania swojego prawa własności intelektualnej i/lub informacji poufnych.

14. Informacje o ochronie danych i prywatności

D-Link zbiera i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z dokumentem D-Links „Ochrona danych i informacje o ochronie prywatności”.