Безжичен N мини стартов комплект

DHP-W311AV

  • състоянието на продукта (Revision C): End of Sale

Комплектът за стартов комплект DHP-W311AV PowerLine AV 500 Wireless N Mini ви дава възможност да разширите своята съществуваща домашна мрежа, за да се наслаждавате на високоскоростна и надеждна връзка във вашия дом1. Безжичният мини разширител PowerLine AV 500 предлага безжичен и електрически достъп. Това Ви позволява да се възползвате от електрическата мрежа, отговаряща на стандарта HomePlug AV, който използва съществуващите ви домашни електрически инсталации, за да разширите вашата домашна мрежа. Безжичната възможност ви позволява да увеличите района във вашия дом, където можете да използвате безжичните си устройства.

Предаване на данни чрез електрическо свързване

Безжичният D-Link DHP-W311AV PowerLine AV 500 безжичен N Mini Starter Kit, съвместим със стандарта HomePlug AV, използва съществуващите електрически кабели на вашия дом, за да създаде мрежа или да разшири вашата съществуваща мрежа. Той превръща всеки електрически контакт в потенциална мрежова връзка за достъп до цифрови медийни устройства, игрови конзоли, сървъри за печат, компютри и мрежови устройства за съхранение в дома ви. Освен това, Wireless N осигурява високоскоростен трансфер, без да е необходимо да се използват неестествени мрежови кабели.

По-бързи безжични скорости и по-широк обхват

Технологията Wireless N, включена в този продукт PowerLine, предлага по-голяма скорост и обхват извън стандартната технология 802.11g. Първоначалната настройка на безжичната мрежа може да се осъществи бързо, благодарение на удобния съветник за настройка. Шифроването WPA и WPA2 поддържа мрежовия трафик безопасен и сигурен.

Идеален за приложения с интензивност на трафика

Този комплект е в състояние да доставя скорости на предаване на данни PowerLine AV 500 до скорост до 500 Mbps и безжична N скорост до 300 Mbps2. Тази бърза скорост на предаване го прави идеален за приложения с широк обхват на честотната лента, гарантиращи гладко HD видео стрийминг, ясни VoIP повиквания и безжичен онлайн хазартен опит. Освен това той дава приоритет на интернет трафика, като гарантира, че мултимедийните приложения нямат проблеми, докато сърфирането в интернет и изтеглянията са в ход. Това устройство осигурява широка широчина на честотната лента на мрежата, което позволява на цифровите домашни потребители да използват съществуващите електрически кабели за висококачествено мултимедийно поточно предаване.

Удобна настройка и надеждна работа

DHP-W311AV се включва директно в електрически контакт и не изисква допълнителни кабели. Разширете домашната си мрежа, като свържете множество устройства в най-отдалечените ъгли на дома си чрез Ethernet кабел или безжичен N. За удобна настройка кабелните или безжичните шифроващи клавиши могат бързо да се конфигурират с натискането на бутон в горната част на устройството. Адаптерът реализира 128-битово AES шифроване на данни, за да защити вашата мрежа от неоторизиран достъп. С безпроблемната инсталация "plug and play", DHP-W311AV е идеалното решение за създаване на домашна мрежа от стена до стена.

1 Захранването и електрическата инсталация трябва да са част от същата електрическа система. Някои електрически условия във вашия дом, като например състоянието на кабелите и конфигурацията, могат да повлияят на производителността на този продукт. За добавяне на нови устройства към мрежата са необходими допълнителни продукти от серията D-Link Powerline AV. За създаването на мрежа са необходими минимум два продукта от серията D-Link Powerline AV. Свързването на този продукт със захранващ кабел с предпазител от пренапрежение може да повлияе неблагоприятно на производителността на този продукт. За най-добри резултати свържете адаптера направо в електрически контакт.

2 Максималната производителност се базира на теоретична скорост на предаване PHY. Действителната производителност на данните ще варира. Мрежовите условия и факторите на околната среда, включително обемът на трафика и режийните разходи за мрежата, могат да намалят скоростта на производителност на данните. Смущенията от устройства, които излъчват електрически шум, като прахосмукачки и сешоари за коса, могат да повлияят неблагоприятно върху производителността на този продукт. Този продукт може да възпрепятства устройства, като например системи за осветление, които имат превключвател за димер или чувствителен на допир включване / изключване, радиостанции с къси вълни или други устройства Powerline, които не спазват стандарта HomePlug AV 

 

 

Ideal for bandwidth intensive applications
This kit is capable of delivering PowerLine AV 500 data transfer rates of up to 500 Mbps and Wireless N speeds of up to 300 Mbps2. This rapid transmission speed makes it ideal for bandwidth-intensive applications, guaranteeing smooth HD video streaming, clear VoIP calls, and lag-free online gaming experiences. In addition, it prioritizes Internet traffic, ensuring that multimedia applications do not experience glitches while web surfing and downloads are in progress. This device provides ample network bandwidth, enabling digital home consumers to tap into existing electrical wiring for high-quality multimedia streaming.

Convenient setup and secure operation
The DHP-W311AV plugs directly into a power outlet, and does not require any additional cables. Extend your home network by connecting multiple devices to the farthest corners of your home via Ethernet cable or Wireless N. For convenient setup, wired or wireless encryption keys can be quickly configured with the push of a button on top of the device. The adapter implements 128-bit AES data encryption to protect your network from unauthorised access. With hassle-free ‘plug and play’ installation, the DHP-W311AV is an ideal solution to create a wall-to-wall home network.

1 Power outlets and electrical wiring must all be part of the same electrical system. Certain electrical conditions in your home, such as wiring condition and configuration, may affect the performance of this product. Additional D-Link Powerline AV series products are required to add new devices to the network. A minimum of two D-Link Powerline AV series products are required to create a network. Connecting this product to a power strip with a surge protector may adversely affect the performance of this product. For best results, plug the adapter directly into a wall outlet.

2 Maximum throughput is based on theoretical transmission PHY rate. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of traffic and network overhead, may lower actual data throughput rate. Interference from devices that emit electrical noise, such as vacuum cleaners and hair dryers, may adversely affect the performance of this product. This product may interfere with devices such as lighting systems that have a dimmer switch or a touch-sensitive on/off feature, short wave radios, or other Powerline devices that do not follow the HomePlug AV standard. 

Продуктови награди

Технически характеристики

PowerLine technology
AV 500
Wired interface
1 x Fast Ethernet LAN
Wireless modes
Wireless extender
Този продукт ще бъде прекратен на: 06/08/2020

Downloads can vary across product revisions. Please select the correct hardware revision.