Podmínky placené podpůrné služby D-Link Assist

Service (DAS) pro koncového uživatele

Od: 7. března 2019


Obsah

 1. Úvod
 2. Rozsah služeb
 3. Podmínky služby
 4. Změny
 5. Vyloučení
 6. Povinnost spolupráce koncového uživatele
 7. Služby mimo rozsah smlouvy
 8. Doba platnosti smlouvy
 9. Provoz Služby DAS
 10. Záruky a odpovědnost
 11. Duševní vlastnictví a důvěrnost informací
 12. Oddělitelnost
 13. Jurisdikce
 14. Ochrana dat a soukromí

1. Úvod

1.1. Toto jsou podmínky pro poskytování podpůrných služeb s rychlou odezvou D-Link Assist („dále jen Služby DAS“). Služby DAS jsou k dispozici pro tyto Produkty D-Link: (a) zakoupené od autorizovaných evropských prodejců D-Link; (b) s platným sériovým číslem D-Link; a (c) pro které je k dispozici platná účtenka nebo doklad o koupi (dále jen „Produkt D-Link“).

1.2. Služby DAS lze zakoupit od autorizovaných evropských prodejců a distributorů D-Link. Služby DAS poskytují rychlou technickou podporu koncovým uživatelům a umožňují jim nepřetržitě provozovat Produkty D-Link, na které se vztahují podmínky Služeb DAS. Nákup Služeb DAS koncovými uživateli podléhá těmto smluvním Podmínkám a objednáním Služeb DAS souhlasí koncoví uživatelé s tím, že jimi budou vázáni.

1.3. V tomto dokumentu může termín „D-Link“ odkazovat na společnost D-Link (Europe) Limited se sídlem v 1. podlaží, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Anglie, HA4 6QE (registrační číslo 03062020) s DIČ GB 662 8807 06, kteroukoli z jejích dceřiných společností anebo jakéhokoli ze smluvních prodejců třetích stran společnosti D-Link (Europe) Limited.

1.4. Společnost D-Link si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli a na základě vlastního uvážení změnit. Jakékoli změny budou platné po zveřejnění těchto změn na webové stránce D-Link www.eu.dlink.com nebo po obdržení e-mailu s těmito změnami. Pokud jste Služby DAS již zakoupili, budou platit Podmínky platné v době zakoupení těchto Služeb. Měli byste si proto vést evidenci o příslušných Podmínkách. 

2. Rozsah služeb

2.1. Služby DAS jsou určeny pro obnovení funkčnosti vadných Produktů D-Link během určené doby prostřednictvím postupu stanoveného společností D-Link. Toho lze dosáhnout náhradou Produktu, dálkovou aktualizací firmwaru a v případě, že je to možné a potřebné, zajištěním viditelnosti příslušného Produktu D-Link v síti koncového uživatele. Služby DAS nezahrnují reinstalaci žádných klientských konfigurací koncového uživatele.

2.2. Služby DAS jsou dostupné prostřednictvím balíčku („dále Balíček služeb DAS“). Služby DAS zahrnuté v Balíčku služeb DAS se liší podle: 

2.2.1. Doby odezvy uvedené na konkrétním zakoupeném Balíčku služeb DAS; a

2.2.2. Produktů D-Link spadajících pod Smlouvu o službách vystavenou s Balíčkem služeb DAS („Smlouva o službách DAS“).

2.3. Služby DAS se vztahují pouze na Produkty D-Link, které jsou používány výhradně v Evropě (seznam evropských zemí, na které se vztahují Služby DAS, viz část 2.12 níže). Tyto Produkty D-Link musí být zaregistrovány u společnosti D-Link a budou uvedeny ve Smlouvě o službách DAS vystavené společností D-Link.

2.4. V závislosti na technické závadě Produktu D-Link mohou Služby DAS zahrnovat jakoukoli z následujících služeb, a to výhradně podle rozhodnutí Týmu zákaznických služeb společnosti D-Link: vzdálená diagnostika, odstranění poruchy, upgrade doporučeného firmwaru nebo poskytnutí náhradního produktu za produkty uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb.

2.5. Koncoví uživatelé mohou používat Služby DAS pro Produkty D-Link splňující příslušné Podmínky, u nichž bylo zjištěno, že jsou „vadné při dodání“ (podle definice v dokumentu „Politika náhrady produktů D-Link na základě autorizace žádosti o vrácení produktu (RMA)“). Společnost D-Link však nezaručuje, že nahradí Produkty D-Link, které jsou vadné při dodání, novými Produkty D-Link, ale místo toho může v souladu se Službami DAS vyměnit Produkty D-Link vadné při dodání za repasovaný Produkt D-Link.

2.6. Od okamžiku, kdy je koncovému uživateli zasláno potvrzení a Smlouva o Službách DAS, a v rámci omezení uvedených v části 2.3 výše, bude společnost D-Link potřebovat dva (2) pracovní dny pro kompletní registraci a nastavení koncového uživatele na svém systému Služeb DAS. Teprve od této doby může koncový uživatel využívat Služby DAS nebo požadovat jakoukoli podporu anebo službu, která je součástí Služeb DAS.

2.7. Koncoví uživatelé musí zaregistrovat všechny požadavky na Služby DAS centrálně přes webový Samoobslužný portál D-Link nebo kontaktovat Tým zákaznických služeb D-Link v regionu, ve kterém je Produkt D-Link nainstalován.

2.8. Služby DAS jsou dostupné devět (9) hodin denně, pět (5) dnů v týdnu, s dobou odezvy čtyř (4) hodin, jak je definováno v části 2.9 níže. D-Link bude odesílat a doručovat náhrady za vadné Produkty D-Link na základě zaznamenaných zpráv o hovorech poskytovaných Týmem zákaznických služeb D-Link. Tato zásilková služba je k dispozici během normální pracovní doby od 08:00 do 17:00 od pondělí do pátku (mimo státních svátků).

2.9. Koncoví uživatelé s Balíčky služeb DAS, které zahrnují 4hodinovou dobu odezvy, mohou očekávat, že od okamžiku, kdy je nahlášena závada Produktu D-Link, nastanou následující procesy, a to v časových intervalech uvedených v části 2.8 výše:

2.9.1. D-Link zajistí, že Tým zákaznických služeb D-Link identifikuje závadu a dospěje k nejlepšímu možnému řešení. Tým zákaznických služeb D-Link bude potřebovat komunikovat s technicky kompetentní osobou v sídle koncového uživatele. Jakmile je Tým zákaznických služeb D-Link informován prostřednictvím Samoobslužného portálu D-Link a naváže kontakt s technicky kompetentní osobou u koncového uživatele, bude usilovat o dokončení identifikace závady během 1 hodiny.

2.9.2. Čtyřhodinová doba odezvy bude považována za započatou, jakmile byla závada diagnostikována Týmem zákaznických služeb D-Link nebo po 1 hodině od prvního ohlášení závady koncovým uživatelem prostřednictvím Samoobslužného portálu D-Link podle toho, co nastane dříve.
.
2.9.3. Pokud je potřebná náhrada, bude náhradní produkt odeslán do místa určeného koncovým uživatelem v okamžiku aktivace. Pokud je jako příčina závady diagnostikován firmware, bude aktualizovaný firmware dodán tak, že bude zpřístupněn na FTP serveru D-Link, nebo bude zaslán koncovému uživateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou koncovým uživatelem v době registrace.

2.10. Pokud Produkt D-Link, na který se vztahuje Smlouva o službách DAS, selže a vzdálená oprava závady není možná, budou přijata okamžitá opatření pro odeslání náhradního vybavení do místa určeného koncovým uživatelem v době aktivace během smluvně dohodnuté doby odezvy po žádosti o Služby DAS.

2.11. Koncoví uživatelé mohou prostřednictvím Služeb DAS také zaplatit za prodloužení standardní záruční doby na Produkty D-Link o tři roky. Toto prodloužení standardní záruční doby na Produkty D-Link nezahrnuje výše uvedené pokrytí podpory.

2.12. D-Link nebude odpovědný koncovým uživatelům za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o službách DAS, které vzniknou v důsledku jakýchkoli okolností, které nemůže mít normálně pod kontrolou (včetně zásahu vyšší moci, výbuchu, povodně, bouře, požáru nebo nehody, války nebo hrozby války, sabotáže, povstání, občanských nepokojů nebo konfiskace majetku, zákona, omezení, předpisu, nařízení, zákazu nebo opatření jakéhokoli druhu ze strany vládních, parlamentních nebo místních orgánů, regulace/embarga dovozu/vývozu, stávky, výluky nebo jiných průmyslových činností nebo obchodních sporů (ať už se jedná o zaměstnance společnosti D-Link nebo třetí strany), obtíží při získávání surovin, práce, paliva, dílů nebo strojů nebo při poruše strojového vybavení, nebo přerušení/selhání internetu nebo jakékoli sítě, telekomunikací, dodávky elektřiny nebo infrastruktury nebo jakéhokoli poskytovatele některé z výše uvedených položek). Za těchto okolností může společnost D-Link požádat o přiměřené prodloužení lhůt Služeb DAS a odpovídající dobu jejich opětovného zahájení. Společnost D-Link bude neprodleně písemně informovat koncového uživatele o předpokládané době pozastavení Služby a o zamýšleném postupu pro její obnovení po skončení události, která ji narušuje.

2.13. Služby DAS jsou k dispozici pouze v Evropě a jsou omezeny na následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Vatikán. Služby DAS nemusí být k dispozici v určitých oblastech v těchto zemích, jako jsou ostrovy, vzdálené horské oblasti, stejně jako další regiony, oblasti nebo budovy, které jsou obecně obtížně přístupné (další informace získáte na www.dlink.com/support nebo od místní pobočky společnosti D-Link). Koncový uživatel si musí před nákupem Služby DAS ověřit, zda může D-Link v daném místě nebo regionu tyto službu provádět či nikoliv.

3. Podmínky služby

3.1. Smluvní vztah mezi koncovým uživatelem a společností D-Link je založen na následujících dokumentech:

3.1.1. Zde uvedené Podmínky služby; a

3.1.2. Smlouva o službách DAS vystavená elektronicky společností D-Link pro aktivaci Balíčku služeb DAS, která obsahuje přesný seznam zařízení včetně sériových čísel a míst, pro která má D-Link tyto služby poskytovat v rámci zakoupeného Balíčku služeb DAS.

3.2. Pokud jsou Produkty D-Link zakoupeny od jiných zdrojů než je D-Link, představuje takový nákup samostatnou smlouvu mezi oběma smluvními stranami, která nebude mít žádný vztah ke zde uvedeným Podmínkám.

3.3. Služby DAS jsou poskytovány pouze pro registrované Produkty D-Link v lokalitě koncového uživatele, jak je uvedena v jeho registrační dokumentaci, s výjimkou okolností uvedených v části 4 těchto Podmínek.

3.4. Všechny Balíčky služeb DAS musí být aktivovány do šedesáti (60) dnů od nákupu, jinak platnost Balíčku služeb vyprší a nebude dále použitelný. Balíčky služeb DAS lze aktivovat pouze pro Produkty D-Link zakoupené v posledních devadesáti (90) dnech. Registrace Produktů D-Link a aktivace Balíčků služeb DAS musí být dokončena prostřednictvím Samoobslužného portálu D-Link.

3.5. Balíčky služeb DAS lze zakoupit na období tří (3) nebo pěti (5) let. Tříleté (3) Balíčky služeb DAS mohou být prodlouženy o další tříleté (3) období v souladu s částí 3.6 níže. Maximální doba platnosti Balíčku služeb DAS je šest (6) let od data nákupu na dokladu k nákupu příslušného Produktu/produktů D-Link.

3.6. Tříletý (3) Balíček služeb DAS může být obnoven v období od tří (3) měsíců před koncem platnosti stávajícího Balíčku až do konce prvního měsíce po uplynutí prvotní platnosti Balíčku služeb DAS. Pokud koncový uživatel Balíček během tohoto období neobnoví, má se za to, že se koncový uživatel rozhodl Smlouvu o službě DAS neobnovit.

4. Změny

4.1. Elektronická Smlouva o službách DAS (která je součástí těchto Podmínek podle části 3.1.2) specifikuje hardware, software a místa, kterých se bude týkat poskytování Služeb DAS.

4.2. Pokud si koncový uživatel přeje provozovat zařízení uvedené ve Smlouvě o službách DAS na jiném místě, musí o tom předem písemně informovat společnost D-Link a to nejméně třicet (30) pracovních dnů předem. Takové oznámení o změně však nebude považováno za přijaté společností D-Link, dokud to D-Link koncovému uživateli písemně nepotvrdí. Písemná komunikace týkající se tohoto dodatku ke smlouvě může zahrnovat e-mail nebo dopis doručený poštou/kurýrem.

4.3. Koncový uživatel ponese veškeré výdaje a následné náklady spojené se změnou místa.

4.4. V případě změny místa sdělené koncovým uživatelem je společnost D-Link oprávněna ukončit Smlouvu o službách DAS, pokud není možné dosáhnout nového umístění zařízení/softwaru v rámci doby odezvy zaručené Službami DAS.

4.5. Pokud dojde ke změně vlastnictví produktů, na které se vztahuje Smlouva o službách DAS, jinak než akvizicí prostřednictvím zákonného nákupu nebo převzetím firmy/živnosti koncového uživatele, stane se Smlouva o službách DAS okamžitě neplatnou.

5. Vyloučení

5.1. Ze Služeb DAS jsou vyloučeny: 

5.1.1. Jakýkoli Produkt D-Link, který není registrován v rámci aktivovaného Balíčku služeb DAS;

5.1.2. Opatření pro odstranění závad nebo poškození vyplývajících z nesprávné obsluhy nebo jiné nesprávné manipulace;

5.1.3. Analýza a náprava chyb způsobených instalovaným zařízením, na které se nevztahuje Smlouva o službách DAS;

5.1.4. Závady způsobené nesprávnými opravami provedenými osobami, které k tomu nejsou oprávněny společností D-Link, nebo škodami způsobenými jakoukoli osobou v IT/TC zařízení koncového uživatele. To platí zejména pro případné úpravy a změny hardwaru/softwaru, pokusů o opravu a nesprávného čištění;

5.1.5. Poškození anebo závady způsobené vnějšími faktory, jako je nesprávný restart po výpadku elektřiny nebo úmyslné poškození majetku;

5.1.6. Poškození anebo závady způsobené neobvyklými fyzikálními, chemickými, elektrickými nebo tepelnými vlivy;

5.1.7. Poškození anebo závady způsobené účinky vyplývajícími z instalací, zařízení nebo příslušenství, které nejsou zahrnuty ve Smlouvě o službách DAS;

5.1.8. Služba pro Produkty D-Link, jejichž umístění bylo změněno bez předchozího oznámení společnosti D-Link a bez písemného souhlasu společnosti D-Link se změnou umístění (viz oddíl část těchto Podmínek);

5.1.9. Montáž a demontáž rozšíření, příslušenství, doplňků anebo dodatečného vybavení, jakož i spotřebního materiálu (např. baterií, nosičů dat atd.). 

5.1.10. Reinstalace vlastní klientské konfigurace koncového uživatele.

5.1.11. Obnova nebo záchrana ztracených dat koncového uživatele. Je plně na odpovědnosti koncového uživatele zajistit, aby byla všechna jeho data před zásahem Služby DAS zabezpečena a zálohována.

5.1.12. Závady Produktu D-Link, které nastanou před zakoupením Balíčku služeb DAS.

5.1.13. Produkty D-Link zakoupené více než devadesát (90) dnů před započetím platnosti Smlouvy o službách DAS; a

5.1.14. Balíčky služeb DAS aktivované po více než šedesáti (60) dnech po zakoupení.

5.1.15. Pokud je během nebo po nahrazení Produktu D-Link zjištěno, že závada byla způsobena některým z výše uvedených problémů, je koncový uživatel povinen zaplatit společnosti D-Link odpovídající poplatek na základě standardních sazeb a uhradit čas a materiál i v případě, že D-Link takovou práci neprovede.

6. Povinnost spolupráce koncového uživatele

6.1. Koncoví uživatelé souhlasí s udělením souhlasu s přijímáním komunikace od společnosti D-Link prostřednictvím elektronických, tištěných a jiných způsobů komunikace, které se týkají jejich Smlouvy o službách DAS nebo zakoupeného Produktu/produktů D-Link.  Koncový uživatel má právo být vyňat z komunikace nebo omezit přijímanou komunikaci, ale tím souhlasí s tím, že určité úrovně služeb v rámci Smlouvy o službách DAS mohou být v důsledku toho ztraceny nebo výrazně omezeny.  

6.2. Na žádost D-Link stanoví koncový uživatel odpovědnou osobu jako kontakt pro hovory s podporou Služeb DAS, ať už se jedná o požadavky na služby nebo jiné záležitosti.

6.3. Koncový uživatel pověří příslušně vyškolené pracovníky, aby používali a prováděli údržbu jeho Produktů D-Link, na které se vztahují Služby DAS.

6.4. Koncový uživatel musí přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření, aby usnadnil identifikaci závad u Produktů D-Link a jejich příčin. Koncový uživatel musí informovat společnost D-Link o jakýchkoli závadách, na které se vztahuje Smlouva o Službách DAS, a to okamžitě nebo co možná nejdříve po zjištění takové závady. Koncový uživatel musí poskytnou společnosti D-Link podrobný popis závady a spolupracovat při všech následných žádostech o informace ze strany společnosti D-Link tak, aby získala všechny informace.

6.5. Je-li k realizaci Služeb DAS v souvislosti s příslušnými Produkty D-Link zapotřebí vzdálená diagnostika prováděná společností D-Link, musí koncový uživatel pro takovou vzdálenou diagnostiku zajistit na své náklady nezbytné personální, technické a organizační podmínky.

6.6. Pokud je na jakémkoli náhradním Produktu D-Link nutné implementovat jiný firmware, bude tento software dodáván na FTP server/webovou stránku D-Link nebo e-mailem na e-mailovou adresu zadanou koncovým uživatelem v době registrace. Koncový uživatel musí zajistit nezbytné personální, technické a organizační podmínky pro přijetí takového softwaru a jeho okamžitou implementaci do Produktů D-Link. 

6.7. Koncový uživatel se zavazuje, že před odesláním požadavku na službu a ohlášením závady společnosti D-Link otestuje funkčnost dotčených Produktů D-Link podle svých nejlepších znalostí a schopností. V případě, že byl uživateli dodán náhradní produkt a test funkčnosti Produktu vráceného koncovým uživatelem poté prokáže, že Produkt funguje podle standardních specifikací D-Link, si společnost D-Link vyhrazuje právo vyčíslit náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutou službou náhrady Produktu a fakturovat tyto náklady koncovému uživateli.

6.8. Náhradní jednotky dodávané na základě Smlouvy o službách DAS budou nové nebo renovované Produkty D-Link, které budou z hlediska funkčnosti rovnocenné novým produktům. Jakékoliv vyměněné díly nebo Produkty D-Link se stávají majetkem společnosti D-Link v místě výměny a musí být vráceny společnosti D-Link nebo jejímu autorizovanému servisnímu partnerovi. Společnost D-Link může účtovat koncovému uživateli katalogovou cenu za vyměněné díly nebo Produkty D-Link, které nejsou vráceny tak, jak je požadováno.

7. Služby mimo rozsah smlouvy

7.1. Poskytované služby, které jsou mimo rozsah Smlouvy o službách DAS, jakož i veškeré další personální, cestovní, ubytovací a materiálové náklady, budou fakturovány nezávisle na nákupní ceně Balíčku služeb DAS podle v té době platných sazeb.

7.2. Pokud je zapotřebí, aby se D-Link vrátil do lokality koncového uživatele z důvodu nedostupnosti požadovaného personálu koncového uživatele nebo neochoty či neschopnosti přijmout Služby DAS, jak je uvedeno v části 6 smluvních Podmínek, bude D-Link nebo jeho autorizovaný servisní partner fakturovat koncovému uživateli veškeré dodatečné náklady, a to nezávisle na Balíčku služeb DAS, v souladu s běžnými, v té době platnými sazbami za administrativu a přepravu.

8. 8. Doba platnosti smlouvy

8.1. Tyto Podmínky budou platit pro dobu trvání Balíčku služeb DAS pro koncové uživatele (jak je uvedeno v části 3.5 a 3.6).

8.2. Každá ze smluvních stran může Smlouvu o službách DAS ukončit písemným oznámením druhé straně ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů, pokud:

8.2.1. druhá strana věcně porušuje jakoukoli z těchto smluvních Podmínek a toto porušení není možné napravit;

8.2.2. druhá strana věcně porušuje jakoukoli z těchto smluvních Podmínek (což v případě koncového uživatele zahrnuje nezaplacení jakékoli fakturované částky, která je řádně splatná a dlužná), a toto porušení je možné napravit, ale druhá strana tak neučiní do 30 dnů od podání písemné žádosti, aby tak učinila;

8.2.3. druhá strana se stane insolventní, vyrovnává se se svými věřiteli, má stanoveného příjemce nebo správce svého podnikání nebo celého či podstatné části svého majetku, nebo je vydán příkaz či přijato účinné usnesení pro jeho správu, nucenou správu, likvidaci, zrušení nebo jiného podobného procesu, nebo má jakékoli potíže, exekuci nebo jiný proces uložený nebo vynucený vůči celé nebo podstatné části svého majetku (který není splněn, vyplacen, stažen nebo odstraněn do 28 dnů), nebo podléhá jakémukoli řízení, které je rovnocenné nebo značně podobné jakémukoli z výše uvedených v jakékoli příslušné jurisdikci, nebo přestává obchodovat nebo hrozí, že tak učiní; nebo

8.2.4. druhá strana má zpoždění při plnění svých povinností podle těchto Podmínek podle části 2.11 po dobu 60 nebo více dnů.

8.3. D-Link může ukončit Smlouvu o službách DAS tím, že to koncovému uživateli písemně oznámí třicet (30) pracovních dnů předem, pokud koncový uživatel trvale nebo opakovaně neplní jakékoli povinnosti vyplývajících z těchto Podmínek (bez ohledu na to, zda se jedná nebo nejedná o porušení stejné povinnosti nebo zda jsou taková porušení napravena).

8.4. Pokud D-Link ukončí Smlouvu o službách DAS z dobrého důvodu, nebo pokud koncový uživatel ukončí Smlouvu o službách DAS před uplynutím sjednané minimální doby, společnost D-Link nebude povinna refundovat žádnou část ceny Balíčku služeb DAS.

9. Provoz Služby DAS

9.1. Pokud koncový uživatel zjistí závadu u Produktu D-Link, na který se vztahuje Smlouva o službách DAS, oznámí problém příslušnému Týmu zákaznických služeb D-Link nebo problém zaregistruje prostřednictvím Samoobslužného portálu D-Link. D-Link začne od tohoto okamžiku podnikat nezbytné kroky pro odstranění závady v souladu s těmito Podmínkami.

9.2. Pokud je nutné vyměnit hardwarový Produkt D-Link, Tým zákaznických služeb D-Link odešle po zjištění hardwarové závady náhradní produkt. Od tohoto okamžiku začne platit doba odezvy stanovená ve Smlouvě o službách DAS (viz oddíl 2.9 výše). Náhradní Produkt D-Link bude dodán na místo určené koncovým uživatelem ve Smlouvě o službách DAS. Software Produktu D-Link bude dodán tak, že bude zpřístupněn na FTP serveru D-Link, nebo bude zaslán koncovému uživateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou koncovým uživatelem v době registrace. D-Link se vynasnaží poskytnout koncovému uživateli Produkt D-Link s podobnými konstrukčními a provozními parametry. D-Link si však vyhrazuje právo dodat koncovému uživateli zařízení, které je v podstatných technických parametrech totožné, i když toho může být dosaženo poskytnutí výrobku jiné třídy nebo provedení.

9.3. D-Link pokryje náklady na přepravu náhradního zařízení do místa koncového uživatele uvedeného ve Smlouvě o službách DAS.

9.4. Pokud životnost Produktu D-Link vyprší, ale Smlouva o službách DAS je stále v platnosti, vyhrazuje si společnost D-Link také právo dodat nebo použít náhradní zařízení D-Link anebo software s identickou funkčností.

10. Záruky a odpovědnost

10.1. Celý proces náhrady hardwaru bude dokončen ve lhůtě dle uzavřené Smlouvy o službách DAS. Produkty D-Link nahrazené podle této Smlouvy o poskytování služeb budou i nadále podléhat původní době služby, tj. při výměně za nové nebo renovované zařízení nedojde k prodloužení doby služby.

10.2. D-Link není povinen vyměnit hardware D-Link, pokud je závada způsobena (a) provozem nebo manipulací s Produktem D-Link, která není v souladu s písemnými požadavky D-Link dodanými při nákupu původního Produktu, (b) prováděním změn na Produktu D-Link, které provede koncový uživatel nebo jiná třetí strana, ať už v zastoupení koncového uživatele či nikoli, bez předchozího souhlasu společnosti D-Link; (c) připojení zařízení, na které se vztahuje Smlouva o službách, k jiným zařízením prostřednictvím rozhraní, které neodpovídá specifikacím nebo nesplňuje podmínky používání nebo konektivity; (d) nebo změnami provedenými třetí stranou, která k tomu nebyla společností D-Link oprávněna.
10.3. Po oznámení závady, jak bylo popsáno v části 9.1 výše, D-Link zahájí proces odstraňování problémů prostřednictvím svého technického personálu a poskytne koncovému uživateli pomoc při řešení závad. Koncový uživatel musí tato doporučení dodržovat, aby se snížila pravděpodobnost opakovaného výskytu podobné závady a aby se minimalizovala nutnost zaslání náhradního produktu do lokality koncového uživatele.

10.4. Proces výměny nebo instalace softwaru D-Link musí být dokončen v rámci platnosti zakoupeného Balíčku služeb DAS. Software nahrazený v rámci Balíčku služeb DAS bude i nadále podléhat původní době služby uvedené v tomto dokumentu, tj. výměna za nový software neprodlouží dobu služby.

10.5. D-Link není povinen opravit chyby softwaru, pokud jsou způsobeny: (a) nedodržení podmínek licence k příslušnému softwaru D-Link ze strany koncového uživatele, (b) integrací s jiným softwarem nebo hardwarem bez předchozího souhlasu společnosti D-Link, (c) nesprávným zacházením s softwarem anebo nedodržováním pokynů výrobce ze strany koncového uživatele (d) zásahem třetí strany, která k tomu nebyla oprávněna společností D-Link, (e) nebo změnami provedenými v softwaru, které nebyly schváleny společností D-Link.

10.6. Ostatní ustanovení

10.6.1. Jakékoliv vady nebo chyby, které se vyskytnou během záruční doby, budou napraveny společností D-Link. Záruka bude vyloučena v takové míře, do jaké koncový uživatel sám upraví Produkt D-Link nebo zapříčiní, že Produkt D-Link upraví třetí strana, pokud nelze vyloučit, že takové změny způsobily závadu.

10.6.2. Provádění údržby, změn nebo vkládání uživatelských dat pracovníky koncového uživatele nebo poskytovatelem služeb pověřeného koncovým uživatelem, bude mít za následek ztrátu nároků na záruku a pokrytí servisních služeb, pokud jsou jakékoli takové akce příčinou závady produktu či softwaru.

10.7. Společnost D-Link a její zástupci vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby dodali náhradní produkt do prostor koncového uživatele pro uskutečnění služby podle ustanovení zakoupené Služby DAS. Součástí těchto Podmínek nesmí být, že pokud se to z libovolného důvodu nepodaří, vznikne jakákoliv forma nároku vůči společnosti D-Link nebo jejím zástupcům. Na Produkty D-Link nebo na cokoli dodané či poskytnuté společností D- Link na základě Smlouvy o Službách DAS nebo těchto Podmínek se nevztahují žádné předpokládané podmínky, záruky ani jiné termíny, včetně předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro jakýkoli účel s výjimkou těch, které jsou výslovně stanoveny v těchto Podmínkách.

10.8. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti D-Link: (a) za smrt nebo zranění osob způsobené její nedbalostí; (b) za podvodné zkreslení nebo za jakékoli jiné podvodné jednání nebo opomenutí; (c) za porušení jakýchkoli zákonem stanovených podmínek týkajících se Produktů D-Link; (d) podle Části I Zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; nebo (e) za jakoukoli jinou povinnost, která nemůže být zákonně vyloučena nebo omezena.
10.9. V souladu s částí 10.7 nebude společnost D-Link odpovědná zákazníkovi, ať už ve smlouvě, při deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, v rámci jakéhokoli odškodnění nebo jinak, za: (a) ztrátu zisku; (b) ztráty z prodeje, obratu, výnosů nebo podnikání; (c) ztrátu zákazníků nebo zakázek; (d) ztrátu nebo poškození pověsti nebo dobrého jména; (e) ztrátu příležitosti; (f) ztrátu očekávaných úspor; (g) ztrátu nebo promarnění času řídících pracovníků nebo jiného personálu; nebo (h) nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; které nastanou v rámci těchto Podmínek nebo Smlouvy o službách DAS nebo v souvislosti s nimi, bez ohledu na to, zda taková ztráta byla či nebyla předvídatelná nebo zda společnost D-Link byla či nebyla informována o její možnosti.

10.10. V souladu s částí 10.7 nebude společnost D-Link odpovědná zákazníkovi, ať už ve smlouvě, při deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, v rámci jakéhokoli odškodnění nebo jinak, za jakoukoli ztrátu, škodu, náklady nebo odpovědnost vzniklé nebo utrpěné v důsledku:

10.10.1. použití jakéhokoli Produktu D-Link mimo jeho běžného určeného účelu;

10.10.2. jakékoli úpravy, změny nebo opravy jakéhokoli Produktu D-Link, nebo integrace nebo kombinace s jakýmkoli jiným produktem nebo materiálem, který nebyl dodán společností D-Link, ve všech případech provedené někým jiným než společností D-Link nebo bez výslovného písemného souhlasu společnosti D-Link;

10.10.3. jakékoli závady vzniklé v jakémkoli Produktu D-Link v důsledku normálního opotřebení nebo špatného zacházení, úmyslného poškození, nedbalosti ze strany kohokoli jiného než společnosti D-Link nebo abnormálních skladovacích nebo provozních Podmínek;
10.10.4. vyhovění jakémukoli návrhu, specifikaci nebo instrukcím, který byly společnosti D-Link poskytnuty koncovým uživatelem nebo v jeho zastoupení; anebo

10.10.5. jakéhokoli materiálu poskytnutého koncovým uživatelem nebo v jeho zastoupení.

10.11. V souladu s částmi 10.8 a 10.9 bude veškerá odpovědnost společnosti D-Link vůči koncovým uživatelům, která vyplývá či souvisí s těmito Podmínkami, Smlouvou o službách DAS nebo jejím předmětem a za cokoli, co učinila nebo nečinila ve spojení s tímtéž, ať už ve smlouvě, při deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, v rámci jakéhokoli odškodnění nebo jinak, omezená v souhrnu za všechny vzniklé nároky na všechny částky splatné (ať už zaplacené nebo dosud neuhrazené) koncovým uživatelem v rámci Smlouvy o službách DAS.

10.12. Výše uvedená odmítnutí odpovědnosti a omezení týkající se odpovědnosti podléhají platným zákonům země, ve které byly zakoupeny Produkty DAS koncových uživatelů.

11. Duševní vlastnictví a důvěrnost informací

11.1. Všechna práva duševního vlastnictví u Produktů D-Link, jejich design, výroba, označování a balení jsou vyhrazena společnosti D-Link nebo jejím poskytovatelům licencí. Koncoví uživatelé nesmí odstranit, změnit ani skrýt žádná potvrzení nebo označení týkající se práv duševního vlastnictví uvedená společností D-Link na Produktech D-Link, jejich štítku nebo obalu.

11.2. Koncoví uživatelé se zavazují, že nebudou napodobovat Produkty D-Link nebo provádět nezávislé změny těchto produktů bez výslovného a písemného souhlasu společnosti D-Link. Koncový uživatel odškodní společnost D-Link za veškeré ztráty a závazky, které společnosti D-Link vznikly v důsledku jakéhokoli tvrzení o porušení práv duševního vlastnictví třetích stran vyplývajících z užívání, držení, reprodukce nebo nezávislých změn tvaru nebo specifikací Produktu D-Link koncovými uživateli.

11.3. Koncoví uživatelé musí uchovávat a chránit všechny důvěrné a obchodně citlivé informace týkající se společnosti D-Link, jejího podnikání a Produktů D-Link (včetně jejích ceníků), jakýmkoli způsobem zveřejněných nebo získaných koncovým uživatelem, ať už ústně nebo písemně, a bez ohledu na to, zda jsou výslovně prohlášeny za důvěrné nebo jsou tak označeny.

11.4. Společnost D-Link i koncový uživatel souhlasí s tím, že budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získají od příslušné druhé strany, a nebudou žádné takové informace využívat ani zpřístupňovat třetí straně, a to po dobu trvání i po skončení platnosti smlouvy bez předchozího písemného souhlasu dotčené strany. Dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti příslušné smluvní strany nebudou v kontextu s touto smlouvou považovány za třetí strany.

11.5. Část 11.4 se nevztahuje na informace, které byly po obdržení již známy, jsou zveřejněny bez porušení povinnosti mlčenlivosti nebo jsou předány v souladu se zákonnými nařízeními o zveřejnění. Pokud jsou informace předány v posledním zmíněném případu, D-Link o tom bude neprodleně písemně informovat koncového uživatele.

12. Oddělitelnost

Pokud by jedno (nebo více) ustanovení těchto Podmínek bylo nebo se stalo neúčinným nebo neplatným, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany nahradí takové neúčinné ustanovení podobným ustanovením, které je co nejblíže ekonomickému účelu takového neúčinného ustanovení a na jakém by se dohodly, kdyby věděly o jeho neúčinnosti.

13. Jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí anglickým právem. Strany se v souvislosti s jakýmkoli sporem podrobí výhradní jurisdikci soudů v zemi, ve které jsou Služby DAS zakoupeny, D-Link je však rovněž oprávněn požádat jakýkoli soud na celém světě o soudní nebo jiné opravné prostředky za účelem ochrany nebo prosazování svých práv duševního vlastnictví anebo důvěrných informací.

14. Ochrana dat a soukromí

D-Link shromažďuje a používá osobní údaje v souladu s Oznámením společnosti D-Link o ochraně osobních údajů a soukromí.